• Soğanlık Yeni, Bumerang Plaza, Aliağa Sk. No:8/48, 34880 Kartal/İstanbul
 • Mon - Fri: 9:00am - 5:30pm
 • +90 216 688 1000

KVKK

 • KVKK
  GİRİTLİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK LTD. ŞTİ.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

  AYDINLATMA METNİ

  Giritli Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ltd. Şti. (“Giritli Global”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi; toplanmalarını ve işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

  1- Giritli Tarafından İşlenen Kişisel Veriler ve Hukuki Sebebi
  Giritli tarafından çağrı merkezinde yapılan telefon görüşmeleri esnasında elde edilerek işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

  - Ad ve soyad,
  - Adres- iletişim ve şirket bilgileri
  - T.C./VKN no,
  - Hesap bilgisi,
  - Gönderi bilgisi

  Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
  KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Giritli Global tarafından özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti yapılmamaktadır.

  2- Kişisel Veri Toplama Yöntem, Amaç ve İlkeleri
  Giritli ile aranızda kurulması hedeflenen ilişki çerçevesinde personellerimizle telefon yolu ile yaptığınız konuşmalar esnasında, personellerimizin ölçme ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için gerekli olması nedeniyle sözlü ortamda sizden talep ettiğimiz veya bizzat tarafımıza ilettiğiniz kişisel veriler ses kayıt yöntemiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre (1 yıl) ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar şirketimizin çağrı merkezi hizmeti aldığı KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Türkiye’de bulunan sunucularında dijital ortamda muhafaza edilmektedir.

  3-Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
  Giritli Global ile paylaştığınız kişisel veriler hiçbir koşulda yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak Giritli Global’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi kapsamında sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde mahkemeler veya savcılık gibi devlet makamları ile paylaşım yapılabilecektir.

  4- KVKK m.11 Uyarınca İlgili Kişinin Hakları
  İlgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurarak kişi kendisine ve/veya yasal vasisi olduğu kişiye ait kişisel verilerin;

  - İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  - İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  - İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  - Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  - Yasal mevzuat uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  - Yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sebebiyle aleyhe çıkabilecek bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  - KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Bu kapsamda, ilgili kişi, yukarıda yer alan amaçlarla yapacağı başvurularını yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Giritli Global’e iletebilecektir. İlgili kişi kimliğini tespit edici belgeler ile Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. Uphill Towers No:3A / B Blok D: 38 Ataşehir-İstanbul/Türkiye adresine göndereceği iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla Giritli Global’e bizzat başvurabilecek veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle giritliuluslararasiticaret@hs02.kep.tr adresine e-posta gönderebilecektir.

  İlgili kişinin yazılı başvurusunda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep konusunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olunması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir.